top of page

 

 

Gegevensbescherming

 

Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die persoonlijk op u betrekking hebben, b.v. B. naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in ons bedrijf

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

 

bloemen gilde

JH Voogsgerd

Hengeloer Strae 10

48455 Bad Bentheim -Gildehaus

Duitsland

+49 5924-785250

Info@blumengilde.de

 

web hosting

 

Voor het onderhouden van onze online aanwezigheid maken wij gebruik van een internetprovider, op wiens server de website is opgeslagen (hosting) en die onze website op internet beschikbaar stelt. De internetprovider verwerkt namens ons contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, inventarisgegevens evenals meta- en communicatiegegevens. Rechtsgrond: De rechtsgrond voor de hierboven beschreven verwerking is ons gerechtvaardigd belang om ons online aanbod efficiënt en veilig ter beschikking te stellen, artikel 6 (1) (f) AVG i. V. m. Art. 28 DSGVO (orderverwerkingscontract).

 

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, verzamelt onze internetprovider alleen de persoonlijke gegevens die de browser die u gebruikt naar zijn server verzendt. Dit zijn de volgende gegevens:

 

IP adres

de datum en tijd van toegang tot onze website

Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

Toegangsstatus (HTTP-status)

de hoeveelheid overgedragen gegevens

de internetprovider van het toegangssysteem

het type browser dat u gebruikt en de versie ervan

het besturingssysteem dat u gebruikt

de website van waaruit u onze website mogelijk hebt bezocht

de pagina's of subpagina's die u op onze website bezoekt.

De bovengenoemde gegevens worden als logbestanden op de servers van onze internetprovider opgeslagen. Dit is nodig om de website op het door u gebruikte eindapparaat te kunnen weergeven en voor stabiliteit en veiligheid. Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden. Rechtsgrond: De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. Duur: Bovenstaande gegevens voor het ter beschikking stellen van onze website worden 30 dagen bewaard en daarna gewist. Preventie: Aangezien de verwerking van bovenstaande gegevens absoluut noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van onze website, bestaat er geen recht van bezwaar.

 

koekjes

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden bestaande uit een reeks cijfers en letters die worden opgeslagen en opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Cookies verzenden geen virussen en kunnen ook geen programma's uitvoeren. Ze dienen in de eerste plaats om informatie uit te wisselen tussen het eindapparaat dat u gebruikt en onze website om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke (tijdelijke) cookies en permanente cookies. Tot de tijdelijke cookies behoren met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan onze website uw computer herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze cookies te verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

 

De cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een paginawisseling kan worden geïdentificeerd. In deze cookies kan met name informatie over taalinstellingen of inloggegevens worden opgeslagen.

 

Daarnaast gebruiken wij op onze website ook cookies, die een analyse van uw bezoek aan onze website mogelijk maken. In deze cookies kan met name informatie over de ingevoerde zoektermen, de frequentie van paginaweergaven of het gebruik van websitefuncties worden opgeslagen. Deze cookies stellen ons in staat om te begrijpen hoe vaak en hoe de website en zijn functies worden gebruikt. Ze dienen om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, in het bijzonder de inhoud en functies. Dit stelt ons in staat om ons aanbod continu te optimaliseren. De op deze manier verzamelde gegevens worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet mogelijk om de gegevens aan uw persoon toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens over u opgeslagen.

 

Ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

 

Aangezien de cookies op uw computer worden opgeslagen, heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U heeft de mogelijkheid om via de beveiligingsinstellingen van uw browser te bepalen of er überhaupt cookies worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld cookies van meet af aan niet of alleen op verzoek accepteren, of u kunt aangeven dat cookies elke keer dat u uw browser sluit, worden verwijderd. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

 

Duur van opslag/verwijdering

 

Wij verwijderen of blokkeren uw persoonsgegevens zodra het doel van opslag is bereikt of niet meer van toepassing is. Eventuele verdere opslag vindt alleen plaats als wij daartoe op grond van nationale of Europese regelgeving verplicht zijn. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd of verwijderd wanneer de in de respectieve voorschriften voorgeschreven opslagtermijn is verstreken, tenzij we uw gegevens nodig hebben om een tussen ons gesloten contract na te komen of als dit nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Uw rechten als gebruiker van onze online aanwezigheid volgens de AVG

 

Volgens de AVG heeft u recht op de onderstaande rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden bij de in paragraaf 1 van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde verantwoordelijke:

 

Recht op informatie: Volgens artikel 15 AVG kunt u om bevestiging vragen of en welke van uw persoonlijke gegevens wij verwerken. Daarnaast kunt u van ons gratis informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie , verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep en de herkomst van hun gegevens, als ze niet bij ons zijn verzameld. U hebt ook recht op informatie of uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

Recht op rectificatie: in overeenstemming met artikel 16 AVG kunt u de correctie vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en die op u betrekking hebben.

Recht op verwijdering: in overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te vragen, op voorwaarde dat we de verwerking ervan niet nodig hebben voor de volgende doeleinden:

om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,

om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen of

om redenen van openbaar belang genoemd in artikel 17 lid 3 onder c en d AVG.

Recht op beperking: volgens artikel 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen indien

de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren,

de verwerking van uw gegevens onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik van de gegevens te beperken,

we hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen

U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, maar het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen die ons ondanks uw bezwaar recht geven op verdere verwerking opwegen tegen uw rechten.

Recht op informatie: Indien u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons heeft doen gelden, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, de correctie of verwijdering van de door u gevraagde gegevens of hun Beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U heeft het recht om door ons geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in overeenstemming met artikel 20 AVG kunt u ons verzoeken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht van beroep: Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

herroepingsrecht

 

Overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken. De door u aangegeven intrekking verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot het moment van intrekking.

 

Recht van bezwaar

 

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die is gebaseerd op een belangenafweging (Artikel 6 (1) (f) AVG). Dit is met name het geval als de gegevensverwerking niet vereist is om een contract uit te voeren. Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, vragen wij u de redenen hiervoor toe te lichten. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we u kunnen bewijzen dat dwingende redenen voor gegevensverwerking die bescherming verdienen zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

 

Ongeacht het bovenstaande hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden.

 

Gelieve uw bezwaar te richten aan het hierboven vermelde contactadres van de verantwoordelijke.

 

Getty Images

 

Op deze website gebruiken we elementen van Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

 

Als beeldbureau levert Getty Images foto's en beeldmateriaal. Deze kunnen door de verschillende klanten worden gebruikt door middel van een licentie of gratis op websites. Wanneer u onze website bezoekt, worden uw IP-adres, de duur en tijd van toegang, evenals de taal en het type browser dat wordt gebruikt, doorgegeven aan Getty Images. Informatie over welke subpagina's van de website u hebt bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken en welke interacties u hebt uitgevoerd, kan ook dienovereenkomstig worden verzameld en verwerkt door Getty Images. Getty Images kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden. Doel: Door gebruik te maken van Getty Images kan externe inhoud zoals tekst-, video- of beeldgegevens beschikbaar worden gemaakt en op uw eigen website worden ingesloten. De inbedding gebeurt door middel van een insluitcode, een HTML-code. Hierdoor wordt de externe inhoud van een andere website direct op onze eigen website weergegeven en geladen. Ons belang bij het insluiten van het beeldmateriaal zoals hierboven beschreven, vertegenwoordigt het doel van het gebruik van Getty Images Rechtsgrond: De rechtsgrond voor het gebruik van de hierboven beschreven gegevens is artikel 6 (1) (f) AVG. Preventie: Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan op elk moment bezwaar worden gemaakt bij Getty Images.

 

Informatie van derden:

 

Verklaring gegevensbescherming: http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy

Getty Images: http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy

Google Maps

 

Wij gebruiken op onze website "Google Maps", een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google").

 

Google Maps geeft visueel geografische informatie weer. Het IP-adres van de bezoeker wordt verzameld en verwerkt door Google. Dit wordt aan Google doorgegeven, ongeacht of Google Maps daadwerkelijk wordt gebruikt of dat u bent ingelogd op uw Google-account. Uw IP-adres wordt toegewezen aan uw Google-account als u hierop bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens worden verzonden naar externe Google-servers in de VS. Google is deelnemer aan de Privacy Shield-overeenkomst en is gecertificeerd voor gegevensverwerking volgens Europese normen. Google kan deze via het technische proces verzamelde gegevens doorgeven aan derden. Doel: De integratie van Google Maps dient ter vereenvoudiging van de visualisatie en navigatie bij het bezoeken van onze site. Google verwerkt gegevens ten behoeve van reclame, marktonderzoek, het ontwerpen van de website en het aanbieden van op behoeften gebaseerde reclame. Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor het hierboven beschreven gebruik van de gegevens is artikel 6 (1) (f) AVG. Preventie: U kunt de toewijzing van de gegevens voorkomen door Google Maps op onze website niet te gebruiken en vóór uw bezoek uit te loggen bij uw Google-account. U kunt JavaScript ook in uw browser deactiveren om te voorkomen dat de kaart wordt weergegeven.

 

Informatie van derden:

 

Maatschappelijke zetel binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Privacybeleid: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Google-weblettertypen

 

We gebruiken "Google Web Fonts" op onze website, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

 

Google Web Fonts stelt ons in staat om de weergave van externe lettertypen (weblettertypen) in het ontwerp van onze website te integreren en correct weer te geven wanneer de website wordt weergegeven. Dit geeft ons bepaalde creatieve mogelijkheden waarmee we de vormgeving van onze website gebruiksvriendelijker willen maken. Deze webfonts worden geïntegreerd door een serveroproep. De fonts worden vanaf deze server in gecomprimeerde vorm aan uw browser geleverd en daar uitgepakt. Deze server bevindt zich meestal in de VS. Als u een van onze pagina's bezoekt waarop we Google Fonts integreren, wordt aan Google doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Daarnaast wordt het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker door Google opgeslagen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Doel: De bovengenoemde belangen vertegenwoordigen het doel van het gebruik van Google Web Fonts Rechtsgrondslag: De rechtsgrond voor het gebruik is artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Google heeft zich onderworpen aan de tussen de Europese Unie en de VS gesloten Privacy Shield-overeenkomst en is gecertificeerd. Als gevolg hiervan verbindt Google zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Zie voor meer informatie de onderstaande vermelding: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Informatie van derden:

 

Maatschappelijke zetel binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

 

Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Weblettertypen: http://www.google.com/webfonts/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 en https://www.google.com/fonts# OverPlaats: ongeveer.

Plug-ins voor sociale media

 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social media plug-ins in de vorm van. “Social Media Buttons” van onderstaande aanbieders. Welke plug-in bij welke aanbieder hoort, kunt u zien aan het betreffende logo waarmee de plug-in wordt geïdentificeerd.

 

We gebruiken de zogenaamde Shariff-oplossing, zodat gegevens niet automatisch worden verzonden naar de aanbieder van de plug-in wanneer onze pagina's worden geopend. Pas wanneer u op de betreffende "social media-knop" klikt, wordt het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar de aanbieder geactiveerd. Ook als u geen account bij het betreffende sociale netwerk heeft en daar niet bent ingelogd, kunnen de gegevens door op de knop te klikken naar de bijbehorende aanbieder worden gestuurd.

 

De verzamelde gegevens kunnen door de aanbieder worden opgeslagen en geëvalueerd om gebruiksprofielen van u te creëren voor reclame- en marktonderzoek. U heeft een herroepingsrecht tegen het aanmaken van gebruikersprofielen. Om dit uit te oefenen, moet u contact opnemen met de aanbieder van de plug-in.

Met welk doel en in welke mate gegevens door de aanbieder worden verzameld, vindt u in de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gecommuniceerde aanbieders.

 

Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan. We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze gegevens door de aanbieder worden gebruikt.

 

We gebruiken sociale plug-ins van de volgende bedrijven op onze website:

 

Twitter

 

Twitter is een dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 - VS

 

Maatschappelijke zetel in de EU: Twitter Inc., 26 Fernian St, Dublin - Ierland

 

Verklaring gegevensbescherming beschikbaar op: https://twitter.com/de/privacy

 

Google Plus

 

Google Plus is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 - VS

 

Maatschappelijke zetel in de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001

 

Verklaring gegevensbescherming beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Instagram

 

Instagram is een dienst van Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 - VS

 

Verklaring gegevensbescherming beschikbaar op: https://help.instagram.com/155833707900388

 

 

 

Facebook

 

Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 - VS

 

Hoofdkantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 - Ierland

 

Verklaring gegevensbescherming beschikbaar op: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Google Analytics

 

We gebruiken op onze website "Google Analytics", een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google").

 

Google Analytics verzamelt onder meer gegevens over vanaf welke website u op onze website bent gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website u hebt bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken en welke interacties u heeft gemaakt. Hierbij plaatst Google Analytics een cookie (zie de term hierboven onder het kopje Cookies) De bestanden slaan gegevens op over het gedrag van de gebruiker. Wij gebruiken de AnonymizeIP-functie om uw IP-adres te anonimiseren, zodat het wordt ingekort en niet meer kan worden toegewezen aan uw bezoek aan onze website. Verdere verzonden informatie wordt door Google niet toegewezen aan of gekoppeld aan het geanonimiseerde IP-adres. De op deze manier gegenereerde informatie wordt verzonden naar externe Google-servers in de VS en daar opgeslagen. Google is deelnemer aan de Privacy Shield-overeenkomst en is gecertificeerd voor gegevensverwerking volgens Europese normen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden. Wij hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Op grond hiervan is Google gerechtigd en verplicht om de voor ons verkregen informatie te evalueren en statistische rapporten voor ons op te stellen over het type en de omvang van het websitegebruik. Deze statistieken stellen ons in staat om ons aanbod voortdurend te verbeteren, een kosten-batenanalyse van onze internetmarketing uit te voeren en onze internetaanwezigheid voor u als gebruiker interessanter en gebruiksvriendelijker te maken. Doel: Ons belang bij de evaluatie van gebruikersgegevens zoals hierboven beschreven vertegenwoordigt het doel van het gebruik van Google Analytics Rechtsgrond: De rechtsgrond voor het gebruik van de hierboven beschreven gegevens is artikel 6 lid 1 letter f AVG. Wissen: de gegevens die we op deze manier verzamelen en verzenden, worden na 26 maanden automatisch gewist. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u op https://www.google.de/analytics/terms/de.html. Preventie: U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de browser-add-on van Google te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Het is echter mogelijk dat u dan niet meer alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Als alternatief kunt u het opslaan van cookies voorkomen door een zogenaamde opt-out-cookie in te stellen, die voorkomt dat er in de toekomst gegevens over u op onze website worden vastgelegd. Klik hiervoor op de volgende <Link>. U heeft ook de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door dit in uw browser in te stellen. Reeds geplaatste cookies kunt u op elk moment verwijderen.

 

Bijwerken en wijzigen van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Logo transparant wit.png
bottom of page